HTML DOM normalize() 方法

实例

对元素进行正规化:

xmlDoc.getElementById("demo").normalize();

亲自试一试

定义和用法

normalize() 方法移除空的文本节点,并连接相邻的文本节点。

浏览器支持

IE Firefox Chrome Safari Opera

所有主流浏览器均支持 normalize() 方法。

语法

node.normalize()

参数

返回值

无返回值

技术细节

DOM 版本 Core Level 2 Node Object