HTML DOM Document normalize() 方法

定义和用法

normalize() 方法删除空文本节点,并连接相邻的文本节点。

另请参阅:

Element normalize() 方法

实例

对文档进行规范化:

document.normalize();

亲自试一试

语法

document.normalize()

参数

无。

返回值

无。

浏览器支持

document.normalize() 是 DOM Level 2 (2001) 特性。

所有浏览器都支持它:

Chrome IE Edge Firefox Safari Opera
Chrome IE Edge Firefox Safari Opera
支持 9-11 支持 支持 支持 支持