JavaScript concat() 方法

定义和用法

concat() 方法用于连接两个或多个数组。

该方法不会改变现有的数组,而仅仅会返回被连接数组的一个副本。

语法

arrayObject.concat(arrayX,arrayX,......,arrayX)
参数 描述
arrayX 必需。该参数可以是具体的值,也可以是数组对象。可以是任意多个。

返回值

返回一个新的数组。该数组是通过把所有 arrayX 参数添加到 arrayObject 中生成的。如果要进行 concat() 操作的参数是数组,那么添加的是数组中的元素,而不是数组。

实例

例子 1

在本例中,我们将把 concat() 中的参数连接到数组 a 中:

<script type="text/javascript">

var a = [1,2,3];
document.write(a.concat(4,5));

</script>

输出:

1,2,3,4,5

例子 2

在本例中,我们创建了两个数组,然后使用 concat() 把它们连接起来:

<script type="text/javascript">

var arr = new Array(3)
arr[0] = "George"
arr[1] = "John"
arr[2] = "Thomas"

var arr2 = new Array(3)
arr2[0] = "James"
arr2[1] = "Adrew"
arr2[2] = "Martin"

document.write(arr.concat(arr2))

</script>

输出:

George,John,Thomas,James,Adrew,Martin

例子 3

在本例中,我们创建了三个数组,然后使用 concat() 把它们连接起来:

<script type="text/javascript">

var arr = new Array(3)
arr[0] = "George"
arr[1] = "John"
arr[2] = "Thomas"

var arr2 = new Array(3)
arr2[0] = "James"
arr2[1] = "Adrew"
arr2[2] = "Martin"

var arr3 = new Array(2)
arr3[0] = "William"
arr3[1] = "Franklin"

document.write(arr.concat(arr2,arr3))

</script>

输出:

George,John,Thomas,James,Adrew,Martin,William,Franklin