Window location.protocol 属性

定义和用法

protocol 属性设置或返回当前 URL 的协议,包括冒号 (:)。

该协议是一种标准,用于指定数据在计算机之间的传输方式。

实例

返回当前 URL 的协议:

let protocol = location.protocol;

亲自试一试

语法

返回 protocol 属性:

location.protocol

设置 protocol 属性:

location.protocol = protocol

属性值

描述
protocol URL 的协议。例如:

返回值

类型 描述
字符串 当前 URL 的协议,包括冒号 (:)。

浏览器支持

所有浏览器都支持 location.protocol:

Chrome IE Edge Firefox Safari Opera
Chrome IE Edge Firefox Safari Opera
支持 支持 支持 支持 支持 支持