Python locals() 函数

实例

显示局部符号表:

x = locals()
print(x)

运行实例

定义和用法

locals() 函数将局部符号表作为字典返回。

符号表包含有关当前程序的必要信息。

语法

locals()

参数值

无参数

更多实例

实例

获取当前程序的文件名:

x = locals()
print(x["__file__"])

运行实例