ASP.NET NavigateUrl 属性

定义和用法

NavigateURL 属性用户设置或返回 HyperLink 控件的 URL。

语法

<asp:HyperLink NavigateUrl="URL" runat="server" />
属性 描述
URL

字符串,规定 hyperlink 控件的 URL。

实例

下面的例子设置了 HyperLink 控件的 URL:

<form runat="server">
<asp:HyperLink id="link1" runat="server" Text="W3School" 
NavigateUrl="http://www.w3school.com.cn" />

</form>

实例

为 HyperLink 控件设置 NavigateUrl 属性