ASP.NET TextAlign 属性

定义和用法

TextAlign 属性用于设置或返回 checkbox 文本的对齐方式。

默认的对齐方式是 "right"。

语法

<asp:CheckBox TextAlign="left|right" runat="server" />

实例

下面的例子设置了 checkbox 文本的对齐方式:

<form runat="server">
<asp:CheckBox id="check1" runat="server"
Text="Make it so" TextAlign="left" />
</form>

实例

设置 checkbox 文本的对齐方式