ASP.NET SelectionMode 属性

定义和用法

SelectionMode 属性用于设置或返回用户如何选择日期。

该属性设置或返回 Calendar 控件上的日期选择模式,该模式指定用户可以选择单日、一周还是整月。

语法

<asp:Calendar SelectionMode="mode" runat="server" />
属性 描述
mode

规定用户选择日期的方式。

可能的值:

  • None
  • Day
  • DayWeek
  • DayWeekMonth

实例

下面的例子设置了日历的 SelectionMode:

<form runat="server">
<asp:Calendar id="cal1" runat="server"
SelectionMode="DayWeekMonth" />
</form>

实例

设置 Calendar 控件的 SelectionMode