jQuery jquery 属性

实例

输出当前正在运行的 jQuery 版本:

$("button").on("click",function(){ 
  var version = $().jquery;
  alert("You are running jQuery version: " + version);
});

亲自试一试

定义和用法

jquery 属性返回的字符串包含 jquery 的版本号。

语法

$().jquery