Bootstrap 5 进度条

基础进度条

进度条可用于显示用户在某个进程中的进度。

如需创建默认进度条,请将 .progress 类添加到容器元素并将 .progress-bar 类添加到其子元素。请使用 CSS width 属性设置进度条的宽度:

实例

<div class="progress">
 <div class="progress-bar" style="width:70%"></div>
</div>

亲自试一试

进度条高度

进度条的高度默认为 1rem(通常为 16px)。请使用 CSS height 属性来更改它。

提示:请注意,您必须为进度容器和进度条设置相同的高度:

实例

<div class="progress" style="height:20px">
 <div class="progress-bar" style="width:40%;height:20px"></div>
</div>

亲自试一试

进度条标签

在进度条内添加文本,以显示可见的百分比:

实例

<div class="progress">
 <div class="progress-bar" style="width:70%">70%</div>
</div>

亲自试一试

彩色进度条

默认情况下,进度条为蓝色(主要)。使用任何上下文背景类来更改其颜色:

实例

<!-- Blue -->
<div class="progress">
 <div class="progress-bar" style="width:10%"></div>
</div>

<!-- Green -->
<div class="progress">
 <div class="progress-bar bg-success" style="width:20%"></div>
</div>

<!-- Turquoise -->
<div class="progress">
 <div class="progress-bar bg-info" style="width:30%"></div>
</div>

<!-- Orange -->
<div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-warning" style="width:40%"></div>
</div>

<!-- Red -->
<div class="progress">
 <div class="progress-bar bg-danger" style="width:50%"></div>
</div>

<!-- White -->
<div class="progress border">
 <div class="progress-bar bg-white" style="width:60%"></div>
</div>

<!-- Grey -->
<div class="progress">
 <div class="progress-bar bg-secondary" style="width:70%"></div>
</div>

<!-- Light Grey -->
<div class="progress border">
 <div class="progress-bar bg-light" style="width:80%"></div>
</div>

<!-- Dark Grey -->
<div class="progress">
 <div class="progress-bar bg-dark" style="width:90%"></div>
</div>

亲自试一试

条纹进度条

请使用 .progress-bar-striped 类向进度条添加条纹:

实例

<div class="progress">
 <div class="progress-bar progress-bar-striped" style="width:40%"></div>
</div>

亲自试一试

进度条动画

请添加 .progress-bar-animated 类来制作进度条动画:

实例

<div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" style="width:40%"></div>

亲自试一试

多个进度条

进度条也可以堆叠:

实例

<div class="progress">
 <div class="progress-bar bg-success" style="width:40%">
  Free Space
 </div>
 <div class="progress-bar bg-warning" style="width:10%">
  Warning
 </div>
 <div class="progress-bar bg-danger" style="width:20%">
  Danger
 </div>
</div>

亲自试一试