demo_python_mysql_insert_many.py:
C:\Users\My Name>python demo_python_mysql_insert_many.py
13 record was inserted.