demo_python_mysql_insert.py:
C:\Users\My Name>python demo_python_mysql_insert.py
1 record inserted.