C:\Users\My Name>python python_string_slice.py
llo