C:\Users\My Name>python python_howto_reverse_string_2.py
sdrawkcab ekil skool txet siht woh rednow I