ASP.NET Selected 属性

定义和用法

Selected 属性用于设置或返回是否默认地选定 ListItem。

如果该属性被设置为 TRUE,则 ListItem 被默认地选定,否则为 FALSE。默认是 FALSE

语法

<asp:ListItem Selected="True|False" runat="server" />

实例

下面的例子设置了 ListBox 控件中被选定的 ListItem:

<form runat="server">
<asp:ListBox runat="server">
<asp:ListItem Text="Item1" Selected="True" />
<asp:ListItem Text="Item2" />

</asp:ListBox>
</form>

实例

设置 ListBox 控件中被选定的 ListItem