PHP array_column() 函数

实例

从记录集中取出 last_name 列:

<?php
// 表示由数据库返回的可能记录集的数组
$a = array(
 array(
  'id' => 5698,
  'first_name' => 'Bill',
  'last_name' => 'Gates',
 ),
 array(
  'id' => 4767,
  'first_name' => 'Steve',
  'last_name' => 'Jobs',
 ),
 array(
  'id' => 3809,
  'first_name' => 'Mark',
  'last_name' => 'Zuckerberg',
 )
);

$last_names = array_column($a, 'last_name');
print_r($last_names);
?>

输出:

Array
(
 [0] => Gates
 [1] => Jobs
 [2] => Zuckerberg
)

定义和用法

array_column() 返回输入数组中某个单一列的值。

语法

array_column(array,column_key,index_key);
参数 描述
array 必需。规定要使用的多维数组(记录集)。
column_key

必需。需要返回值的列。

可以是索引数组的列的整数索引,或者是关联数组的列的字符串键值。

该参数也可以是 NULL,此时将返回整个数组(配合 index_key 参数来重置数组键的时候,非常有用)。

index_key 可选。用作返回数组的索引/键的列。

技术细节

返回值: 返回数组,此数组的值为输入数组中某个单一列的值。
PHP 版本: 5.5+

更多实例

例子 1

从记录集中取出 last_name 列,用相应的 "id" 列作为键值:

<?php
// 表示由数据库返回的可能记录集的数组
$a = array(
 array(
  'id' => 5698,
  'first_name' => 'Bill',
  'last_name' => 'Gates',
 ),
 array(
  'id' => 4767,
  'first_name' => 'Steve',
  'last_name' => 'Jobs',
 )
 array(
  'id' => 3809,
  'first_name' => 'Mark',
  'last_name' => 'Zuckerberg',
 )
);

$last_names = array_column($a, 'last_name', 'id');
print_r($last_names);
?>

输出:

Array
(
 [5698] => Gates
 [4767] => Jobs
 [3809] => Zuckerberg
)