Audio mediaGroup 属性

定义和用法

mediaGroup 属性设置或返回音频所属的媒体组的名称。

媒体组允许 2 个或更多 <audio> 元素保持同步。

实例

为两个 <audio> 元素设置媒体组:

var x = document.getElementById("myAudio1");
var y = document.getElementById("myAudio2");
x.mediaGroup = "test";
y.mediaGroup = "test";

亲自试一试

语法

返回 mediaGroup 属性:

audioObject.mediaGroup

设置 mediaGroup 属性:

audioObject.mediaGroup = group

属性值

描述
group 规定音频的媒体组。

技术细节

返回值: 字符串值,表示音频的媒体组。

浏览器支持

Chrome Edge Firefox Safari Opera
Chrome Edge Firefox Safari Opera
支持 支持 支持 支持 支持