HTML DOM console.trace() 方法

定义和用法

console.trace() 方法显示跟踪,展示代码如何在某个点结束。

提示:测试控制台方法时,请确保控制台视图可见(按 F12 查看控制台)。

实例

显示代码如何在此处结束的跟踪:

function myFunction() {
  myOtherFunction();
}

function myOtherFunction() {
  console.trace();
}

亲自试一试

语法

console.trace(label)

浏览器支持

表格中的数字注明了完全支持该方法的首个浏览器版本。

方法 Chrome IE Firefox Safari Opera
console.trace() 支持 11 10 4 支持